pajoohaan.ir

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام (document_counts:36)

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام فعالیت خود را از سال 1381 شمسی آغاز کرد.در سال 1386 شمسی پروانه کسب خود را از شهر مشهد دریافت کرد و در سال 1392 شمسی از وزارت کشور پروانه فعالیت بین المللی خود را دریافت کرد.باید آرمان های شهر اسلامی بصورت مدرن و متدمدن باشد.برای رسیدن به این باور باید بستر سازی هایی شکل بگیرد و برای تولید بستر نیاز به تولید محتوا هستیم.این از ویژگی های هویتی این موسسه است.تربیت محقق حوزوی برای طراحی مدل ها و تمدن های سیستمی یکی از گرایش های این موسسه است.یکی از ویژگی های این موسسه هم مسیر بودن و یکپارچگی تمام محققین و اساتید و کارکنان در راستای اهداف موسسه میباشد.ارتباط با آموزه های دین،احساس افزایش مستمر حضور خداوند در زندگی،ارتباط قوی و مستمر موسسه با اساتید و محققین و دانشجویان و... از ارزش های این موسسه میباشد. حرکت کردن انسان در مسیر سعادت،پوشش نیاز ها بصورت راهبردی نه مصداقی و جزئی و... نیز تلاش های این موسسه برای انسان ها میباشد.

user_comments

publisher_books

more