pajoohaan.ir

اسلام، خانواده را محبوب ترین و عزیزترین بنیان اجتماعی در نزد خداوند دانسته است.
درباره ترغیب به ازدواج، تنظیم روابط خانوادگی، مسئولیت اعضای خانواده در برابر یکدیگر و استحکام خانواده، آموزه های بسیاری در منابع اسلامی وجود دارد. توجه به تشکیل خانواده و استحکام و کارآمدی آن، نه تنها وظیفه اعضای خانواده، که مسئولیتی اجتماعی و حکومتی است. جامعه نسبت به ازدواج افراد، و تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مسئول شناخته شده و پس از آن نیز نسبت به ترمیم خانواده و حل مسائل و مشکلات خانوادگی وظیفه مند است.
« خانواده محوری » در منظومه معرفت اسلامی یک راهبرد کلان محسوب می شود.
در نگاه اسلامی، خانواده بیشترین تأثیر و بالاترین مسئولیت را در باب تربیت بر عهده دارد. خانواده محوری از یک منظر به معنای توان مندسازی در حل مسائل خود، ارتقاء مهارت ها و تقویت دانش خانواده و تحکیم جایگاه تربیتی آن است.
بخش های اصلی این کتاب:
1. محبت واحترام به همسر
2. فرزندپروری
3. نکات متنوع تربیتی خانوادگی

continue_text

for_you