pajoohaan.ir

  تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه اسلام
از دیدگاه مذاهب اسلامی در جهان معاصر نیز با پدید آمدن تفکرات مادی نسبت به حقوق زن، به ویژه تفکر آزاد اندیشی (لیبرالیستی) و تفکر تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینه ها (فمنیستی)، هجمه فراوانی از سوی طرفداران این نظریات، علیه این دسته از قوانین اسلامی صورت گرفته است، به گونه ای که آن ها تفاوت میان زن و مرد را در پاره ای از احکام اسلامی، مانند قصاص، ارث و ... مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن دانسته اند و براساس همین رویکرد، نظریه ناعادلانه بودن قوانین اسلام در مورد زنان را مطرح کرده اند.
کتاب تفاوت دیه زن و مرد، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
بخش های اصلی این کتاب:
کلیات
پیشینیه تاریخی دیه
ماهیت دیه
ثمره عملی بحث ماهیت دیه
نتیجه بحث ماهیت دیه
مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس
مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء
حکمت های تفاوت دیه زن و مرد
مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
کتابنامه

continue_text

for_you

related_books

more