pajoohaan.ir

  فقه فتوایی آخوند خراسانی: مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی جلد اول

2800 تومان

14000 تومان

buy_printed
نوشتار حاضر که اولین جلد از یک مجموعه سه جلدی است به تصحیح و عرضه آثار مکتوب آخوند خراسانی اختصاص یافته، کتاب های ذخیرة العباد، رساله سوال و جواب و الرباعیة و الرضاعیة به زبان فارسی و روح النجاة و عین الحیاة به زبان فارسی را در خود جای داده است. در ابتدای این کتاب مقدمه ای تحلیلی درج شده که در آن نگاهی گذرا به زندگانی علمی آخوند خراسانی، نقش مرحوم آخوند در نهضت مشروطه، خصوصیات اخلاقی ایشان و توضیحاتی درباره فقه فتوایی عرضه شده است. در ابتدای هر کتاب از این مجموعه تصاویری از نسخه های خطی آثار مربوطه نیز ارایه شده است.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
1.ذخیرة العباد لیوم المعاد
2.رساله سؤال و جواب
3.روح النجاة و عین الحیاة
4. رساله ربائیه و رضاعیه

continue_text

for_you

related_books

more