pajoohaan.ir

  مهندسی اوقات فراغت: غیر ایرانیان مقیم ایران
مهندسی اوقات فراغت از مباحث بسیار مهم و استراتژیک جوامع امروزی است هر جامعه ای که بتواند به بهترین وجه اوقات فراغت مردم خود را مدیریت کند، گوی سبقت را ربوده است و به سمت اهداف خود رهسپار شده است.
کثرت، پیچیدگی و وسعت روز افزون ارتباطات و هجمه های گسترده ی فرهنگی، مهندسی اوقات فراغت را معضلی عظیم فراسوی مدیران فرهنگی جوامع نموده است.
این اثر درصدد آن است تا از طریق «مطالعه اکتشاقی» و «استقراء تجربیات مربیان فرهنگی و اخلاقی» به جمع آوری، دسته بندی و تبیین راه های مختلف، جهت مهندسی و غنی سازی اوقات فراغت بپردازد.
بخش های اصلی این کتاب :
سخنی با کارگزاران واحدهای آموزشی
دیباچه
«اوقات فراغت»، «مدیریت آن» و «چرایی آنها»
تلاش فردی ـ جسمی
تلاش فردی ـ فکری
تلاش گروهی
ایده هایی جهت تعامل در جمع دوستان
ایده هایی جهت تعامل با اقوام
ایده هایی جهت تعامل در جمع ایرانیان

continue_text

for_you

related_books

more