pajoohaan.ir

  حاکمیت و حکمرانی در نهج البلاغه
کتاب حاضر، رویکردی سیاسی به آموزه های کتاب نهج البلاغه در زمینه آداب حکمرانی و بایسته های حاکمیت و کارگزاران

حکومتی است. در این کتاب با توجه به مفاد نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر، به بیان تکالیف و وظایف

حاکمان و نیز وظایف مردم در قبال آنان و نیز جایگاه مشروعیت حکومت ها پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به بررسی

ضرورت وجود حکومت و معنای آن در آموزه های اسلامی پرداخته و پس از آن جایگاه ارزش ها، اصول، اهداف و مبانی در

حکومت اسلامی به ویژه مقوله عدالت، آزادی، وحدت، امنیت و تعلیم و تربیت از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه پرداخته

است. وی در ادامه به تبیین ساختار حکومت، شرایط حاکم، جایگاه مردم در حکومت و وظایف متقابل مردم و حاکمان از این

منظر پرداخته و بخش هایی از نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر را در این زمینه مورد شرح و بررسی اجمالی

قرار داده است. نویسنده در راستای شرح این نامه، به دغدغه های امام علی در مورد رعایت حال محرومان و مستضعفان

جامعه، مردم گرایی، حق گرایی، رعایت ارزش های اخلاقی، ضرورت خودسازی حکمرانان، حفظ اسرار حکومتی، مشورت با

زیردستان، اهمیت قضاوت عادلانه، رسیدگی به امور نظامیان، نظارت بر کار کارگزاران حکومتی و جلوگیری از فساد آنان در

دستگاه حکومت اشاراتی نموده است.


بخش های اصلی این کتاب:

مقدمه

1 مفاهیم

2 مبانی حکومت

3 اصول و ارزش ها (اهداف)

4 ساختار حکومت

فهرست منابع

continue_text

for_you

related_books

more