pajoohaan.ir

  کتاب کار دستور زبان فارسی

1000 تومان

1800 تومان

buy_printed
آموزش از سه فر ایند یاددهی، یادگیری و تغ ییر رفتار ، یا تربیت تشکیل شده است که دانش پژوه در این فرایندها نقش اصلی را ایفا می کند . در آموزش ها ی نوین، استاد و وسایل آموزشی، همه کمکی هستند بر ای شرکت فعالانه ی دانش پژوهان در امور آموزشی، تا فرایند یاد دهی به خوبی انجام گرفته و به یادگیری پایدار منجر شود. در آموزش های نوین در کنار کتاب آموزش نظری، کتاب تمرین به شیوه ای علمی تدوین می شود تا فراگیر به گونه ای فعّال تر درگیر فرایند آموزشی شده و به طور نامحسوس یادگیری او به تغییر رفتار و تر بیت منجر شود. در راستای تحقق این هدف در کنار کتاب دستور زبان فارسی، کتاب تمرین تدوین شد تا همه ی دانش پژوهان، به ویژه دانش جویان غیرفارسی زبان ، بتوانند از مزیت کامل آموزش دستور بهره مند شد ه و سه مرحله ی این فرایند آموزشی، یعنی: یاد دهی، یادگیری و تغییر رفتار کامل گردد .
بخش های اصلی این کتاب:
مقدمه
۱. واحدهای جمله
۲. جمله
۳. گروه فعلی
۴. گروه اسمی
5 و ۶. گروه قیدی و نقش نماها
۷. دستور تاریخی

continue_text

for_you

related_books

more