pajoohaan.ir

  دیدار در هایدپارک: درباره آخرالزمان
داستان کتاب بدین شکل پیش می رود: مایکل که از کودکی با پدرش به کلیسا می رفت با از دست دادن او، امید به زندگی را نیز

از دست می دهد، تا این که حضرت عیسی مسیح در عالم خواب، مکانی را به او نشان می دهد؛ مکانی که از آن نور الهی ساطع

می شود و به تدریج کل جهان را فرا می گیرد. از قضا جوانی مسلمان به نام خالد، با نجات دادن او و نامزدش در هاید پارکِ شهر

لندن، همراه با آیات قرآن تفسیرگر خوابش می گردد؛ و در نهایت او و دوستانش با آشنا شدن به مکتبِ تشیع، به اسلام روی می

آورند.

بخش های اصلی این کتاب:

بخش های اصلی این کتاب شامل 35 فصل میباشد

continue_text

for_you

related_books

more