pajoohaan.ir

  مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی
قلمرو موضوعی این کتاب از بعد مبانی تئوریک فرهنگ، شاخص هایی چون انضمامی نگریستن و انسانی - ساختاری نگریستن به فرهنگ را با خود دارد و از بعد مدیریتی، به بحث کیفیت رویکرد سازمانی دارد و تحول فرهنگ را کمتر در فرم حوزه عمومی و بیشتر در قالب سازمان های فرهنگی مد نظر قرار می دهد. قطعا این تقلیل فرهنگ در قالب سازمان های فرهنگی خالی از اشکال نیست؛ اما به منظور ورود گفتمان مدیریت کیفیت به این عرصه گریزی از آن نیست.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
فصل اول: از سیاست گذاری فرهنگی تا مدیریت فرهنگی
فصل دوم:از بازاریابی فرهنگی تا مدیریت کیفیت فرهنگی
فصل سوم: به سوی الگوی مفهومی مدیریت کیفیت فرهنگی
فصل چهارم: مسئله شناسی کیفیت در سازمان های فرهنگی کشور

continue_text

for_you

related_books

more