pajoohaan.ir

  نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی

3200 تومان

16000 تومان

buy_printed
در این تحقیق سعی برآنست که با طرح «نظریه اعتبار قانونی» افق های جدیدی در دانش اصول فقه بگشاید و اندیشه نوینی را در اصول فقه مطرح سازد. این تلاش نوین علمی، «تفکر قانونی» را به جای «پارادایم شخصیت گرایی» در اصول فقه می نشاند. در پارادایم شخصیت گرایی، احکام و اوامر شارع و دیگر مسائل اصولی مرتبط با آن به شخصیت مولا گره خورده است و سبب گشته تفکر قانونی در ساختار دانش اصول ممتنع جلوه کند. با نقد اندیشه شخصیت گرایی که برخاسته از نظام زبانی و اجتماعی عبد و مولاست، نظریه اعتبار قانونی نمایان می شود که شارع مقدس را بسان قانون گذار دیده و بندگان را عقلایی فرض می کند که در پی انجام قانون و رسیدن به رشد و کسب مصالح و دوری از مفاسد هستند نه آنکه خود را به شخصیت قانون گذار گره بزنند. نظریه اعتبار قانونی تلاش دارد در ساختار دانش اصول و نگاه به حکم شارع، تحولی را ایجاد نماید. این کتاب در صدد عبور از پارادایم شخصیت گرایی به تفکر قانونی در دانش اصول فقه است و از نظریه «اعتبار قانونی» به عنوان گذار از شخصیت گرایی و رویکرد جدیدی به مسائل دانش اصول سخن خواهد گفت. نظریه اعتبار قانونی چنین باور دارد که «نظریه حق الطاعه» در پارادایم شخصیت گرایی جای می گیرد و بدان وابسته است و می توان گفت نظریه مهم حق الطاعه که اصول فقه معاصر را به خود جلب کرده، نمونه برجسته تمام ارزش ها و نگرش های «پارادایم شخصیت گرایی» به شمار می رود. «اعتبار قانونی»، حق الطاعه را برآمده از اندیشه ربط دادن امر مولا به «شخصیت» آمر/ مولا می داند و نقدهای خود را به این ربط شخصیتی که آن را «شخصیت گرایی» نام نهادیم، بیان می دارد.
عناوین بخش ها عبارتند از :
بخش اول شخصیت گرایی؛ چیستی و کاربرد اصولی
بخش دوم اعتبار قانونی؛ چیستی و کاربرد اصولی
بخش سوم نسبت سنجی اعتبار قانونی با حکم جزایی
بخش چهارم نظریۀ اعتبار قانونی و احتمال تکلیف

continue_text

for_you

related_books

more