pajoohaan.ir

  افلاکیان سیستان
(*)(*)(*)(*)( )
publisher: طلیعه نشر
language: فارسی

3000 تومان

15000 تومان

buy_printed
ارائه مطالب بر اساس واقعیت نگاری دقیق و مستند است و الگوبر‌داری از زندگی، یعنی معنویت، غم و شادی و فراز و فرود خویش را توأمان داراست. مثل یک جاده که پیچ و خم و فراز و نشیبش باعث تنوع در رانندگی و رفع خستگی است و اگر مستقیم و بدون پیچ باشد؛ بر کسالت راننده می‌افزاید.
برای مثال در جایی شما به توصیف فضای معنوی منزل شهیدی برمی‌خورید و در بخشی حتی با شوخی با پدرِِ مکدّر و رنج‌کشیده شهید به منظور ایجاد قدری شادمانی در چهره مبارکش، مواجه می‌گردید و یا جایی دیگر به توصیفی رسا از بیغوله‌ای یعنی مثلاً آبادی و منزل مسکونی والدین شهیدی همراه با بیان واضحی از شدت گرما برمی خورید.
در کل، این اثر، مجموعه‌ای است دو و جهی، هم به معرفی دقیق بخش «پشت آب» با ویژگی‌های متفاوت اقلیمی‌اش می‌پردازد، که در هیچ نوشته و مکتوبی نیامده است؛ از مسافت روستاها تا شهر و مرکز بخش و آمار جمعیتی که نقل قول مستقیم از بخشدار محترم این بخش است. و هم به گوشه‌ای از زندگی شهیدان سرافرازش نیم نگاهی دارد.
کلمه نیم نگاه کاملاً در خور و به جاست، زیرا بررسی و درک و فهم تمامی فراز و فرود زندگی هر شهید کاری است که از بشر یا لااقل از این حقیر ساخته نیست.

continue_text

for_you