pajoohaan.ir

  حبیب از زبان حبیب
شهید، قلب تاریخ است؛ قلبی که اگر نبود، مردانگی و مروت در شریان هستی جاری نمیشد و عشق و حماسه از افسانههای نیاکان و دواوین شاعران، در عینیت انسان به تپش نمیآمد.
شهداء، ستارگان درخشانی هستند که هر یک میتوانند عالمی را روشن کنند؛ ستارگانی که اگر نبودند، انسانیت در وادی سرگشتگی خویش، راهنمایی جز حیرت و مقصدی غیر از ضلالت نمییافت.
شهید قلب تاریخ است و شهداء ستارگان درخشان وادی حیرت... اما اگر این همه هست، که هست، باید کنار شهید نشست؛ چشم به دهان او دوخت؛ کلماتش را جرعه جرعه نیوشید؛ و به آرمانش جامه عمل پوشید... و الّا هر بزرگداشت و همایش و مجلسی که برای شهید و شهادت برگزار شود، میتواند حجابی باشد بازدارنده سالک در راه سعادتش.
کتاب حاضر تلاشی است برای ثبت حیات ستارهای از ستارگان درخشان سیستان و بلوچستان، که به مناسبت نخستین همایش حبیب دلها منتشر میشود؛ باشد که ما نیز حجاب خویش نشویم و چشممان را بر این نورانیت نبندیم.
محب علم و استقامت
محب کار و خدمت
محب انقلاب و روحانیت
محب فرهنگ جهاد و رشادت
محب اسلام و ایثار

continue_text

for_you