pajoohaan.ir

  سیمای دوازده امام در میراث مکتوب اهل سنت: از آغاز تا پایان سده ۱۲ ق: جلد اول
این پژوهش بررسی و معرفی کتاب های نویسندگان اهل سنت دربارۀ زندگانی امامان شیعه علیهم السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام است. بدین منظور آثار این نویسندگان در پنج گروه حدیثی، شرح حال، تاریخی، ادبی و تک نگاشته که بالغ بر 126 عنوان کتاب است، دسته بندی شد و محتوای آنها توصیف و تحلیل گردید.
این نگاشته هرچند در اصول کلی با یکدیگر مشترک اند، دارای سه دیدگاه و گرایش متفاوت هستند؛ در عین حال که به فضائل ائمه علیهم السلام معترف اند.
تاریخنگاری اهل سنت در موضوع زندگانی دوازده امام علیهم السلام از قرن ششم به بعد به وازات گسترش فرهنگی تشیع رشد کرد که حاصل آن
یدایش کتاب های مستقل در باب ائمه علیهم السلام بود؛ این حرکت به ویژه در ایران و در حوزه فارسی زبان، حرکتی همدلانه و متاثر از جریان تصوف بود.
این اثر مقدمه ای است برای شناسایی اصول و گرایش های کلی حاکم بر تاریخ نگاری اهل سنت در بابا زندگانی دوازده امام علیهم السلام
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه مولف
درآمد
فصل اول: مباحث مقدماتی
فصل دوم: تک نگاشته ها
نمایه ها

continue_text

for_you

related_books

more