pajoohaan.ir

صدای همهمه در کلاس پیچیده، تلاشهای ندا نماینده کلاس برای ساکت کردن بچه‌ها خیلی فایده ای ندارد هرکس با بغل دستش مشغول صحبت است. بعضی‌ها هم با دو سه نیمکت آن طرف‌تر صحبت می‌کنند با آمدن خانم نیازی دبیر ریاضی عطر احترام با ایستادن بچه‌ها در فضا پخش شد. ندا خسته از تلاش، سر جایش نشست. خانم نیازی به بچه‌ها سلام کرد و بعد از باز کردن دفتر حضور و غیاب، نام بچه هار ا یکی یکی خواند.

continue_text

for_you

related_books

more