pajoohaan.ir

بسیاری از کسانی که الان نویسنده،نقاش،طراح و شاعرند،درسال های پیش از این نمی دانستند این توانندی را داردو به خاطرات اتفاقات،حوادث و یا به تعبیری، نسیم هایی در مسیر زندگی آن ها وزنده است،متوجه این استعداد خودشده اند.
کتاب حاضر با این نیت منتشر شده است تا بهانه ای باشد برای کشف استعدادهای شما در نقاشی وطراحی درقالب ها و سبک هایی که وجود دارد.

continue_text

for_you

related_books

more