pajoohaan.ir

این کتاب را می توان درباره موعود آخر الزمان در ادیان آسمانی. این کتاب که ماحصل تحقیقات و پژوهش های نویسنده است، از چندین فصل تشکیل شده که در هر بخش به موضوعی خاص پیرامون آخرین نجات دهنده تاریخ، پرداخته است.

continue_text

for_you

related_books

more