pajoohaan.ir

قرار بود آن بانوی بزرگوار که اهل روم بود با عموزاده اش ازدواج کند ، چند بار جشن باشکوهی در قصر توسط امپراطور که پدر بزرگش بود ، برگزار شد ولی هر دفعه حادثه ای اتفاق افتاد و جشن عروسی انجام نگرفت.

continue_text

for_you

related_books

more