pajoohaan.ir

توصیف مقام و منزلت امام مهدی(ع) است. در این اثر در قالب یک سفرنامه و گزارش سفر به شهر مشهد، به راز و نیاز یکی از مسافرین با امام رضا(ع) و درد دل او از اوضاع روزگار اشاره شده و نسبت به ظهور امام مهدی و برپایی حکومت عدل علوی با دستان مبارک او نیز شکوه از انواع ناملایمات روزگار بدون حضور امام زمان، مطالبی بیان شده است. نویسنده از زبان این زایر به توصیف فضایل و عملکرد امام مهدی در زمان ظهور پرداخته و لزوم ارتباط با ایشان را به عنوان ریسمان مستحکم الهی که از جانب خداوند متعال و از اعماق ملکوت به سوی چاه دنیا را مورد تأکید قرار داده است. وی آن امام را مرکز محبت عالم هستی، امانت‌ار خدا در عوالم، از بین برنده ظلم و بیداد در جهان، حلقه متصل بین زمین و آسمان، ظاهر کننده عدل الهی در روی زمین و حل کننده همه مشکلات بشر معرفی نموده و دعاهای متعددی در مورد تعجیل در ظهور ایشان ذکر نموده است.

continue_text

for_you

related_books

more