pajoohaan.ir

  او در همین نزدیکی هاست
بارها آزمودش، آزمایش¬های جدی و انصافاً سخت، حتی ذبح اسماعیلش. …. و حالا موقع دادن مدال بود: تو امام هستی برای مردم، ای ابراهیم!. خوشحال شد، لبخند رضایتی بر لبش نشست؛ آن همه سختی و زحمت، ارزشش را داشت؛ امامت مقام کمی نبود، فکری به ذهنش رسید؛ پرسید: خدایا! بچه¬هایم هم امام می¬شوند؟ فرمود: بله، اما ظالمینشان، هرگز.

continue_text

for_you

related_books

more