pajoohaan.ir

  پرسمان قرآنی معاد

9920 تومان

18000 تومان

buy_printed
معاد، یکی از اصول اعتقادیِ محکم در همه ادیان الهی است. قرآن نیز که در رأس کتاب‌های آسمانی است به طرز زیبا و شگفت‌آوری، مسئله معاد را از جنبه‌های گوناگون به تصویر کشیده است. استخراج، موضوع‌بندی و شرح و تفسیر این آیات، اثراتِ تربیتی و اعتقادی فراوانی برای همه -به ویژه جوانان- دارد؛ از همین رو واحد پاسخ به پرسش‌های قرآنیِ مرکز فرهنگ و معارف قرآن با جمع‌آوری و دسته‌بندی سؤال‌های واقعی و زنده‌ای که از گوشه و کنار کشور به دست آنها رسیده اثر حاضر را در پنج فصل در قالبِ پرسش و پاسخ، سامان داده است: مقدمات، مرگ، برزخ، قیامت و بهشت و جهنم.

continue_text

for_you

related_books

more