pajoohaan.ir

  مهارت های ارتباطی با سالمندان بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
مفهوم " سبک زندگی " به‌ویژه در چند دهه اخیر توجه بسیاری از متفکران رشته‌های مختلف علمی چون؛ روانشناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و ... را به خود جلب کرده است. از نظر احیاگر این مبحث در عصر حاضر در ایران، « سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه‌ زیستن عبارت اخرای یکدیگر است ».[1] سخن گفتن از سبک زندگی، درواقع بررسی کردن سبکِ " زیستن " و سیره و روش حاکم بر زندگی انسان است. سبک زندگی ( Life Style )، که به " اسلوب حیات و زندگی " می‌تواند تعبیر شود، می‌تواند به علایق، نظرات، رفتارها و جهت گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند. « سبک زندگی » در شکل نوین اولین بار توسط « آلفرد آدلر » در روانشناسی در سال 1929 میلادی ابداع شد. او این صطلاح را برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد استفاده کرد که از نظر دایره شمول سبک زندگی، هدف فرد، خودپنداره، احساس‌های فرد نسبت به دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل می‌شود .[1] بعضی هم توضیح داده‌اند که « سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در بر می‌گیرد ».[2]
این واژه به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه و « راه‌های گوناگون زندگی فرد یا گروه » یا « راه یا سبکی برای زیستن » است .[3] این عبارت به منظور توصیف ویژگی‌های زندگی آدمیان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و به معنای « روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ »[4] و به تعبیری: « روشی که یک فرد یا گروهی از مردم براساس آن کار و زندگی می کنند »،[5] آمده است.

continue_text

for_you

related_books

more