pajoohaan.ir

  مهدویت پژوهی ، مسئله شناسی ، معرفت شناسی و مبانی شناسی

6400 تومان

32000 تومان

buy_printed
فلسفه مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی با رویکرد درجه دو و بیرونی ناظر به مباحث کلی مهدویت پژوهی است؛ مباحثی که رو در روی کل حوزه مهدویت پژوهی قرار دارد و کلیت آن را بحث و بررسی میکند. مسائلی چون روش شناسی مهدویت پژوهی، تطور و تحول مهدویت پژوهی، آسیب شناسی مهدویت پژوهی، مبانی شناسی مهدویت پژوهی، مسئله شناسی مهدویت پژوهی، مهرفت شناسی مهدویت پژوهی و موضوع شناسی مهدویت پژوهی در دستور کار فلسفه مهدویت پژوهی قرار دارد.
بخش های اصل این کتاب:
سخنی با خواننده
مدخل
بخش اول: مسئله شناسی مهدویت پژوهی
بخش دوم: معرفت شناسی مهدویت پژوهی
بخش سوم: مبانی شناسی مهدویت
کتابنامه
نمایه

continue_text

for_you

related_books

more