pajoohaan.ir

با وجود نهاد های فرهنگی در کشور و کوتاهی های فراوان، برخی از عالمان دینی به طور جدی مشغول تلاش در عرصه نقد این جنبش ها هستند. و تاکنون مقالات و کتاب هایی در این باره منتشر کرده اند. این جانب نیز به سهم خود، در طی سالهای گذشته، در محافل متعدد و مجامع گونا گون و در حد بضاعت اندک خود، سخنرانی های زیادی در این باره داشته ام و کوشیده ام در این زمینه اطلاعات اندک خود را برای برخی از افراد تأثیر گذار فرهنگی و اجتماعی کشور بیان کنم و تأثیرات مخرب این جنبش ها را گوشزد نمایم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که برای روشنگری باید کتابی آموزشی و ساده و روان و در عین حال کوتاه و موجز تهیه و در اختیار افراد قرار گیرد. کتابی که پیش رو دارید، حاصل همین تلاش ها و تأملات است که امیدوارم بتواند نقش خود را در این عرصه ایفا نماید.

continue_text

for_you

related_books

more