pajoohaan.ir

  بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه
این اثر، با رویکردی تطبیقی و مقایسه ای، برای نخستین بار بر آن است، ضمن واکاوی، توصیف و تحلیل عناصر برجسته و اثرگذار در نظریه های ولایت فقیه، نقطه عزیمت این نظریه ها را مورد بررسی، مقایسه و سنجش قرار دهد. از این رو در پژوهشی پسینی، در پی تحلیل واقعیت های موجود درون نظریه هاست. ایضاح تمایزها و مشترکات در مناسبات دولت و شهروندان، تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی، ساختار و فرآیند قدرت و میزان سازگاری با پرسش ها و انتظارهای بکر و تازه در شمار مباحثی است که در این اثر به آن ها پرداخته شده است

continue_text

for_you

related_books

more