pajoohaan.ir

براساس آموزه های دینی، مسئله کسب حلال و خودداری از حرام خواری یکی از مهمترین دستورات و الزامات دینی در حوزه فعالیت های خرد و کلان اقتصادی است و این بدین سبب است که نحوه درآمدها تاثیر بسیاری در زندگی و سعادت و شفاوت انسان ها دارد. چنانچه انسان مال حلالی را وارد زندگی خود کند، آثار آن مال که برکت ، وسعت ، نورانیت و سعادت است در زندگی او نمایان خواهد شد و انسان را در مسیر و حرکتش به سمت خدا یاری خواهد کرد. همین طور اگر انسان مال حرامی وارد زندگی خود کند، تاثیر آن در زندگی او، بی برکتی ، تنگی ، ظلمت و غیره خواهد بود و در اینصورت ، انسان از حرکت به سمت خدا باز می ماند، به همین علت در بسیاری از روایات ، تعابیر شدیدی در اجتناب از حرام خواهری آمده و در مقابل ، برای کسب حلال و حلال خواری تاکیدات جدی شده است.
هنگامی که در روایات اسلامی می خوانیم نه بخش از ده قسمت بندگی خداوند تحصیل رزق حلال است به فکر فرو می رویم که مگر رزق حلال چیست که اینقدر از اهمیت برخوردار است، داراری چه آثاری است؟ رزق حرام چگونه تحصیل می شود؟ مصادیق رزق حلال و حرام چیست و احکام آن چیست؟ اساسا عوامل گشایش رزق و تنگی آن کدام است؟ شما می توانید این همه را در قالب درس های آموزشی همراه با آیات و روایات و حکایات شیرین در این کتاب آموزشی می خوانید.

continue_text

for_you

related_books

more