pajoohaan.ir

زندگی یعنی حرکت فکری، روحی و رفتاری برای رسیدن به یک هدف؛ و معنی زندگی یعنی جهت دار شدن زندگی به سوی یک هدف، هدفی که منفعتی بیشتر از اهداف دیگر دارد.
اثر جهت دار شدن و معنی دار شدن زندگی ها در تصمیمات افراد آشکار می شود و همین نقطه نیز نقطه عطف برای ایجاد تغییر در زندگی و تغییر در شخصیت است.


نوشتار حاضر با ارایه ی چهار محور معنی زندگی، هویت مدیریت احساس و نقش آن در کیفیت زندگی، هویت حجاب و نقش آن در مدیریت احساس ثابت می کند که حجاب و پوشش، در بعد فردی درونی سبب تقویت فکر و روح شده و رابطه ی فرد با خداوند را ملموستر می کند و در بعد اجتماعی کل جامعه را به سوی تعادل و ثبات در تشخیص و تصمیم حرکت می دهد. در این کتابچه از حجاب به عنوان یکی از تقویت کننده های اصلی حیاء و عفت و همچنین کنترلی هوشمندانه در حوزه ی مدیریت احساس و تصمیم گیری در زندگی، برای رسیدن به منافع پایدار ابدی نام برده می شود.

continue_text

for_you

related_books

more