pajoohaan.ir

  مهندسی فهم و تفسیر قرآن
قرآن نامی آشنا برای دلدادگان خدای سبحان و شیفتگان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است؛ این واپسین صحیفه وحی، عصاره همه کتاب های آسمانیِ پیشین و تمامیِ ره آوردهای وحیانی در طول تاریخ و مُصدّق و مُهیمن و سرآمد همه آن هاست.قرآن کتابِ هدایت، بلکه عین هدایت است، چون نوری است که درون و برون خود را روشن می سازد و راه و چاه را بر بینایان ژرف اندیش صفحه های زرّین خویش می نمایاند.قرآن، علوم طبیعی و فراطبیعی را از یکدیگر جدا ساخته و معارف اصلی خویش را در دو محورِ « علم عقلی » و « شهود قلبی » بیان می کند و دست علم حسّی را از دست یابی به آن کوتاه و اسلام ناب را به سلاح عقل و شهود مسلّح می سازد و بر علوم حسّی مهرورزانه سایه می افکند و همگان را به فراگیری و بهره وری از آن، در مدار طبیعت فرامی خواند.نه تنها معارف عقل نظری را برهانی و نِگرمندان را به فهم معانی معقول هدایت می کند و از مرحله احتجاج به مرتبه اجتهاد می رساند، بلکه هماره می کوشد تا پرده پندار را از چشم دل انسان برداشته، او را بصیرت دار سازد و به مقام منیع « شهود غیب » ره نماید.قرآن کوثری است که با شکستن دیوار انحصار علوم حسّی و تجربی، هر گونه تشنگی فرهنگی را فرو می نشاند و سرزمین پژمرده افکار دانش پژوهان و حقیقت جویان را سیراب می سازد و شجره طوبای سعادت را در ملکوت جان ها می نشاند و میوه شاداب آن را به سالکان کوی یار عرضه می دارد تا از هر گونه کاستی و نقص، ناراستی و نقیصه، بیماری و تاریکی نجات یابند و هدایت ناب الهی و قرآنی، نیز نبوی و عترتی را به چنگ آورند.قرآن بهار بهاوَرِ دل های خزان زده و قلب زنده و تپنده انسان های درراه مانده و بوستان و گلستانی پرگل برای جویندگان زیبایی هاست.

continue_text

for_you

related_books

more