pajoohaan.ir

پاره‌ای ادعا کرده‌اند که اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، رو به زوال نهاده است. پژوهش حاضر، ادعای فوق را نقد کرده و ضمن ارزیابیِ برخی مدعیات کلی و جزئی نظریه مذکور، به تبارشناسی نظری آن پرداخته و بهره‌مندی‌های مستقیم و غیرمستقیم روش‌شناختی و محتوای صاحب این دیدگاه را از دیگر نظریه‌ها برای نخستین بار مورد توجه قرار داده است.

continue_text

for_you

related_books

more