pajoohaan.ir

  قصص و نصوص؛ منهج عصری فی تعلیم اللسان العربی/2

9000 تومان

30000 تومان

buy_printed
کتاب حاضر روشی نوین در آموزش زبان عربی است که در قالب متون آموزشی وداستان های کوتاه اراءه شده است. روش این کتاب چنین است که ابتدا استاد درس را شرح داده وسپس زبان آموزان پس از فهم معنای درس آن را برای همکلاسیهای خود در کلاس باز می‌گویند، پس از این مرحله زبان آموزان دو بدو دربارة همان درس به گفتگو می پردازند و در پایان تمرین های درس در کلاس حل می شود که بدین ترتیب زبان آموزان مهارتهای لازم را برای مکالمه وگفتگو زبان عربی فرا می گیرند. روش مذکور احساس توان مکالمه به زبان دیگر وشجاعت لازم برای سخنرانی در برابر جمع وشرکت در اجلاسیه ها و کنفرانس‌ها را به زبان اموز می‌دهد.

continue_text

related_books

more