pajoohaan.ir

  روش تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه علامه طباطبائی
جدای از نقدهای استواری که بر تقریرهای علمی مختلف این جریان وارد
است؛ نقدهایی که تفکیکیان هیچ مفر ی از آن نداشته و ندارند؛ پیکرة این
جریان همواره از عاملی رفتاری رنج برده و نقد گردیده که عبارت است از
اهانت ها و ناسزاهای بزرگان و ارادتمندان این جریان به اساطین علمای شیعة
إثناعشریه و تفسیق و تکفیر مفاخر مذهب جعفری.

continue_text

for_you

related_books

more