pajoohaan.ir

ضرورت تحقیق: پیروزی انقلاب و تحقق نظام اسلامی و حکومت دینی، ترمیم گسست سیصدساله ای بود که باور به مسئولیت و وظیفه مندی حکومت در اخلاق را با اتکا بر اصول و مبانی تفکرات اومانیستی و لیبرالیستی دچار تردید کرده بود. بازخوانی ادله و مبانی ضرورت حضور و مسئولیت حکومت در عرصه های سیاست گذاری و تدبیر حیات آدمی در زندگی این‌جهانی، از آثار این حادثه عظیم در قرن بیستم بود.

continue_text

for_you

related_books

more