pajoohaan.ir

  مجموعه آثار علمی همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی دفتر پنجم مقالات
به نظر میرسد با این بیانیه میتوان دو گونه مواجهه داشت: یکی «مواجهه کاربردی»؛ بدین معنا که هرکس آموزههای ارائهشده در این بیانیه را در عرصه مورد نظر خود به کار بگیرد؛ برای نمونه برایناساس، نهاد آموزش و پرورش موظف خواهد بود که آموزههای متعددی را که در این بیانیه آمده در برنامههای درسی و آموزشی خویش بگنجاند و دانشآموزان را با این مفاهیم آشنا کند. دیگری، مواجهه «راهبردی»؛ یعنی از دل این بیانیه هرکس و هر نهادی رسالت خود را در موقعیت گام دوم انقلاب بیابد و برای برداشتن چنین گامی آماده شود. اینگونه مواجههای بهویژه درخصوص نهاد آموزش و پرورش که بهصراحت سخنی از آن در این بیانیه نیامده است، دو حالت دارد:
یکی اینکه از متن و عبارات صریح این بیانیه، رسالت عرصه مورد نظر (نهاد آموزش و پرورش) را حدس بزنیم و این کاری است که تا حدودی در همایش ملی «نقش آموزش و پرورش در عملیاتیکردن بیانیه گام دوم انقلاب» که در اردیبهشت سال 1398 در آذربایجان شرقی برگزار شد، قابل مشاهده است. از بارزترین نمونههای آن، اولین مقاله از مقالات پذیرفتهشده در این همایش است که درصدد برآمده با تطبیق محورهای ارائهشده در بیانیه با محورهای ارائهشده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همسویی این دو را نشان دهد و در عمل مدعی شود که تحقق مطالبات رهبری در بیانیۀ گام دوم، صرفاً از طریق تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجامشدنی است.

continue_text

for_you

related_books

more