pajoohaan.ir

در دورانی که علم و تمدن شکوفا نشده بود، فیلسوفان گفته اند انسان مدنی الطبع می باشد، بدین سبب ناگزیر از زندگی اجتماعی و تشکیل جوامعبشری است. ایجاد و قبول نظام حکومتی که لازمه زندگی قومیت ها وگروه هاست، هم زمان با تشکیل اجتماعات، به ظهور پیوسته و همگام باپیشرفت جوامع، راه ترقی و کمال را پیموده است. هم چنین درباره انواع نظام های حکومتی و برتری آن ها بر یکدیگر از دیرباز بحث های فراوانی شده است. یکی از آن نظام های حکومتی « اسلام » است و در رأس آن مباحث، ولایتِ فقیه جامع الشرایط است.
از زمان شکل گیری مبارزات علما و روحانیون شیعه به رهبری امام خمینی رحمه الله، ضرورت تشکیل حکومت بر اساس ولایت فقیه دراندیشه ها احساس شد، تا هنگامی که عینیت خارجی پیدا کرد. ازآن روزگار، هماره این سوال در اذهان دوست و دشمن مطرح بود که ولایت فقیه چیست و ویژگی ها و مولفه های آن کدام است ؟ علما و فقهای شیعه درواقع چه هدفی را دنبال کرده و چه روشی را برای حکومت در نظردارند ؟

continue_text

for_you

related_books

more