pajoohaan.ir


‌کتابی‌ که‌ پیش‌ روی‌ شماست، دفتر سوم‌ از مجموعۀ‌ « در قلمرو اندیشۀ‌ امام‌ موسی‌ صدر » است. عنوان‌ این‌ دفتر « رهیافت‌های‌ اقتصادی‌ در اسلام » ‌ و در بردارندۀ‌ مجموعۀ‌ مقالات‌ و گفتارهای‌ اقتصادی‌ امام‌ موسی‌ صدر است.
دو دفتر پیشین، نای‌ و نی‌ و ادیان‌ در خدمت‌ انسان، مجموعۀ‌ متنوعی‌ از گفتارهای‌ امام‌ موسی‌ صدر در موضوعات‌ متفاوت‌ بود. در این‌ دو دفتر به‌ مسائلی‌ همچون‌ دینداری‌ در دنیای‌ معاصر، انسان، عبادت‌ و مقاومت‌ پرداخته‌ شده‌ بود. مطالب‌ متنوع‌ این‌ دو کتاب، دست‌ کم‌ این‌ حسن‌ را داشت‌ که‌ خواننده‌ از زوایای‌ گوناگون‌ با ابعادِ‌ اندیشه‌ و شخصیت‌ امام‌ موسی‌ صدر آشنا شود و هم‌ بتواند منظومۀ‌ فکری‌ او را فهم‌ کند.
امام‌ موسی‌ صدر، افزون‌ بر تحصیلات‌ حوزوی‌ تا درجۀ‌ اجتهاد، فارغ‌التحصیل‌ رشتۀ‌ « حقوق‌ در اقتصاد » از دانشگاه‌ تهران‌ است. او گرچه‌ هیچ‌گاه‌ خود را متخصص‌ علم‌ اقتصاد نمی‌دانست، اما آگاهی‌ وی‌ از نظریه‌های‌ اقتصادی‌ رایج، که‌ از تحصیل‌ در دانشگاه‌ فراهم‌ آورده‌ بود، و شناخت‌ ژرف‌ او از احکام‌ اسلامی، باعث‌ شد که‌ میان‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ سرمایه‌داری‌ و مارکسیسم‌ و آموزه‌های‌ اسلام‌ مقایسه‌ای‌ صورت‌ دهد و در این‌ میان‌، رهیافت‌های‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را روشن‌ سازد. او خود در این‌ باره‌ می‌گوید: « ‌من‌ کارشناس‌ اقتصادی‌ نیستم. مدرک‌ دانشگاهی‌ من‌ در رشتۀ‌ اقتصاد است‌ و فارغ‌التحصیل‌ دانشکدۀ‌ حقوق‌ در رشتۀ‌ حقوق‌ در اقتصاد هستم، اما با همین‌ اندازه‌ تحصیلات، یعنی‌ لیسانس، می‌توانم‌ مسائل‌ کلی‌ اقتصاد را دریابم، و دربارۀ‌ جزئیات‌ مسئله‌ ادعایی‌ ندارم. ما برای‌ تبیین‌ ایدئولوژی‌ به‌ اصول‌ کلی‌ اقتصاد نیاز داریم .»

continue_text

for_you

related_books

more