pajoohaan.ir

بدون شّک «عقیده به مهدویت» و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی× به‌عنوان منجی عالم بشریت، باوری صرفاً اسلامی است که بر اساس کتاب و سنّت پدید آمده و همگی مسلمانان پیشین و پسین، بر آن اتّفاق‌نظر دارند و حتّی گروهی از بزرگان و صاحب‌نظران به متواتر بودن احادیث وارده در این باب حکم نموده‌اند.
این باورداشت، به‌عنوان اندیشه‌ای اسلامی، بر پایه قوی‌ترین برهان‌های نقلی و عقلی استوار است و بررسی تاریخ و شواهد بسیار آن، بهترین تأیید بر صحّت متانت آن به شمار می‌رود و هیچ‌یک از مسلمانان ـ چه از شیعیان و چه از اهل‌سنّت ـ به انکار یا تشکیک در آن نپرداخته است، مگر برخی از افراد تازه به دوران رسیده که تحت‌تأثیر تبلیغات غربیان قرار گرفته و در دام‌های استعمار گرفتار آمده و فرهنگ را جز با انکار الهام و روایات قطعیه و یا تعریف و تأویل آن در چهارچوب مقاصد منکران دیانت و مادّی‌گرایان تفسیر و تحلیل نمی‌کنند.
این کژاندیشان بدین‌وسیله کوشیدند تا دری را بگشایند که اگر ـ خدای نخواسته ـ گشوده گشت، دیگر راهی برای اعتماد بر سنّت و استناد به آن و اطمینان به ظاهر کتاب و سنّت باقی نمی‌ماند و آیین شریف اسلام و دعوت پیامبر| بر اساس خواسته بدعت‌گذاران و هواپرستان، دست‌خوش تغییر و تحریف قرار می‌گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more