pajoohaan.ir

اکنون مطالعات تمدنی حوزه مطالعاتی چندوجهی، میان‌رشته‌ای و بلکه فرارشته‌ای است که به‌تدریج از ماهیت انتزاعی آن کاسته شده و انضمامی شده است؛ ضرورت دارد مطالعات تمدنی ایرانی که گرایش‌های تاریخی و نظری در آن پررنگ و برجسته است، متحول و کاربردی شود. مطالعات نظری تمدنی را می‌توان حوزه مطالعات نسبتاً نوپا و کم‌پیشینه‌ای در کشور توصیف کرد. از جمله الزامات تحول‌آفرینی در حوزه مطالعات تمدن ایرانی، مرور آثار صاحب‌نظران مطالعات تمدنی در کشورهای دیگر است، به‌طوری‌که هم باید از آرا و آثار اندیشمندان در مراکز علمی جهان اسلام مطلع شویم و هم آثار و دیدگاه‌های صاحب‌نظران غربی را مرور کنیم. مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیش‌تر طی دو ویژه‌نامه تألیفی به معرفی مهم‌ترین آرا و نظریات تمدنی اندیشمندان مسلمان مبادرت ورزید؛ اما از سوی دیگر کتب و مقالات قابل مطالعه‌ای از متفکران غربی در دسترس است

continue_text

for_you

related_books

more