pajoohaan.ir

  تفسیر آموزشی قرآن کریم (معانی واژه ها و ساختار ها) جلد 5
از جمله ضرورت‌ها در حوزه تدوین کتاب، ارائه متن آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه‌های مختلف حوزوی است؛ به این هدف که دانش‌پژوهان با گذراندن مراحل پیش‌بینی شده به رتبه‌ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. جلد پنجم که اینک در اختیار اساتید و دانش‌پژوهان قرار می‌گیرد مرحله سوم تفسیر آموزشی را شکل می‌دهد. در این مرحله استخراج نکته¬ها و پیام¬های آیات با توجه به علوم بلاغی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. از این رو، در این مرحله افزون بر بیان واژگان جدید که در مراحل پیشین معانی آنها بیان نشده و بیان وجه اعرابی کلمات، که در فهم آیات ضرورت دارد، نکاتی از آیات بیان می¬شود که با توجه به علوم بلاغی قابل استفاده است. دانش¬پژوه در این مرحله می¬آموزد که چگونه با به کارگیری علوم بلاغی، نکته¬ها و پیام¬های آیات را استخراج کند.

continue_text

for_you

related_books

more