pajoohaan.ir

کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور با درک نیازها، شرایط و ضرورت ها با بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در فضای مجازی با ایجاد شبکه های اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های رسانه ها برای تولید و نشر اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده است. در این مجموعه اطلاعاتی از حوزه های آداب و فرهنگ زیارت، بهداشت، امنیت، خدمات، نیازهای سفر و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور میزبان و اطلاعات لازم جهت شرکت در این همایش و موسم بزرگ بین المللی را منتشر شده است.

continue_text

for_you

related_books

more