pajoohaan.ir

  مالنی-pdf

5400 تومان

15000 تومان

buy_printed
پسری بود به نام «مالنی » که در یک جای خیلی دور، آن طرف دریای خاموشی،روی یک تپه وسط هیچ آباد زندگی می کرد؛ جایی که خورشید صورتی و ماه خاکستری داشت.
ساکنین هیچ آباد، کلاه های بزرگی روی سر میگذاشتند. آن ها مطمئن بودند که این کلاه ها، آن ها را از شر جادوگر بدجنسی که در کوهستان تاریکی زندگی می کرد، دور نگه میدارد.
او هر شب، ابرهای سیاهی را که پر از خواب های بد بود، روی شهر می فرستاد...

continue_text

for_you

related_books

more