pajoohaan.ir

حقوق کیفری، یعنی حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آیین دادرسی کیفری و اخیراً حقوق اجرای کیفرها، از یک سو، به مثابه گرانیگاه و محل تبلور ارزشها و باورهایِ بنیادین هرجامعه، ذاتاً حاکمیتی است؛ زیرا دولتها امروزه وظیفه حمایت از این ارزشها را برعهده گرفته اند و ازسوی دیگر، یک رشته ملی محسوب می شود؛ زیرا ارزشهای اساسی و چگونگی حمایت کیفری از آنها از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. حقوق کیفریِ کشورها درعین حال، در دهه های اخیر، در چهارچوب جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و حقوق بشر، بیش یا کم به سمت همگرایی و نزدیک شدن به هم متحول میشوند. این همگرایی، به ویژه در حوزه حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری، از یک سو از جهانی شدن پاره ای ارزشها و جرایم علیه آنها، چندملیتی شدن مرتکبان و قربانیان آنها و از سوی دیگر، از اسناد کیفری سازمان
ملل متحد که همواره از کشورهای عضو دعوت میکند که نظام کیفری و در سطح وسیعتر، سیاست جنایی خود را برای سرکوبی و پیشگیری مؤثر علیه جرایم جهانی شده هماهنگ نمایند و سرانجام از نتایج مطالعات تطبیقی حقوق کیفری ناشی می شود.

continue_text

for_you

related_books

more