pajoohaan.ir

  نیابت امام زمان (عج) در دوران غیبت
نیابت خاص دوازدهمین حجت خدا(عج) جایگاه ویژه ای بین شیعیان داشته است. نایبان خاص امام، یکی پس از دیگری به تصریح امام(ع) و وصیت نایب قبلی، عهده دار این منصب عظیم گردیده اند تا این که در اواخر عمر نایب چهارم به دستور امام(ع) دیگر او کسی را به عنوان نایب بعدی معرفی نکرد و غیبت کبری آغاز شد. رفعت این جایگاه عده ای از حیله گران و مفتونان قدرت و ریاست را تاکنون به طمع انداخته تا با ادعای دروغین، مردم ساده دل را فریب دهند تا چندی به حطام زودگذر دنیا چنگ اندازند. در این کتاب سعی شده با ذکر موارد تاریخی، نقاب از چهره این مدعیان دروغین برداشته شود.

continue_text

for_you

related_books

more