pajoohaan.ir

  تکیه ای از آسمان (بر اساس زندگی شهید محمد بروجردی)-pdf
وقتی می خواهیم از سرزمینی بهتر بدانیم باید قصه زندگی آدمهایش را بخوانیم. اگر چه می دانیم ورق ورق تاریخ شرح حماسه های مردم این سرزمین است. اما شاید هیچ دورانی را مثل سالهای دفاع مقدس تجربه نکره باشند.
انگار در این سالها فرماندهان به تنها چیزی که فکر نمی کردند پاداشهای دنیوی بود. نه مدالی به سینه داشتند و نه حرف های عجبب و غریب می زدند. باور کردنی نیست که گاه تا آخرین لحظات زندگی برای عده ای ناشناس باقی می ماندند.
قصه فرماندهان قصه واقعی مردان پارسا و شجاع این سرزمین است.

continue_text

for_you