pajoohaan.ir

پوشش و حجاب زنان در جوامع دینی، نماد و سمبلی از عفت و برخاسته از آموزه های دینی است که در جای جای کتاب های مقدس سه دین ابراهیمی، یعنی یهود، مسیحیت و اسلام به آن پرداخته شده است.
حجاب و پوشش در کتاب مقدس و قرآن کریم، نوشتاری است که در آن سعی شده است با پرداختن به پوشش در کتاب های مقدس، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا کتاب مقدس نیز مانند قرآن کریم، توجه ویژه ای به پوشش زنان کرده است و اگر چین است، محدوده حجاب در دین بهود و مسیحیت تا چه اندازه است.
از این رو روایاتی از کتاب مقدس که درباره پوشش آمده است، همراه با روایاتی از تلمود و آراء عالمان یهودی و آراء پولس در مسیحیت و نیز تفاسیر و رای برخی از عالمان برجسته اسلامی و مفسران قرآن کریم در اسلام بررسی شده است تا از راه تطبیق این متون با یکدیگر، درجه اهمیت پوشش و حجاب در سه دین ابراهیمی مشخص شود.

continue_text

for_you

related_books

more