pajoohaan.ir

  عقل و وحی در اسلام
مسئله اساسی در تحقیق مزبور این است که در اسلام میان عقل و وحی چه رابطه منطقی وجود دارد؟ آیا اسلام، فقط به آموزه‌ها و تعالیم خود توجه دارد و برای عقل هیچ ارزش و جای‌گاهی قائل نیست، یا علاوه بر آموزه‌های وحیانی، به گزاره‌های عقلانی هم ارج می‌نهد؟ نگاه اندیشوران دینی و عالمان اسلامی خصوصآ متکلمان و فلاسفه در این باره چیست؟ آیا از دیدگاه ایشان، عقل مذموم است یا ممدوح؟ چرا در برخی آثار عرفا، عقل به شدّت مذمّت شده است؟

continue_text

for_you

related_books

more