pajoohaan.ir

  رویکردشناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت
مهدویت از دیرباز باوری اصیل در میان باورمندان اسلامی بوده و جایگاه مهمی داشته است. مذاهب اسلامی با همه تفاوت‌ها اندیشه مهدویت را یک آموزه مهم اسلامی تلقی می‌کنند. باورداشت مهدویت خاستگاه آیات قرآنی و روایات معصومین علیهم السلام دارد؛ افزون بر آن، مستندات عقلی و عقلانی نیز این باور را همراهی و تأیید می‌کند؛ بدین معنا که قرآن و عقل با رویکرد عام و روایات با رویکرد خاص خاستگاه مهدویت و توجیه‌گر مبانی و اصول آن هستند. اندیشه تابناک مهدویت که برخاسته از فرهنگ و باور اصیل اسلامی است، بسان همه اندیشه‌های باورمحور در طول تاریخ به جهت عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی دچار تطور و تحول و فراز و فرود تاریخی شده است؛ به‌طوری‌که از برایند این فرایند دو نکته به دست می‌آید: 1. آسیب‌ها و چالش‌هایی که دامنگیر عرصه مهدویت اصیل شده است، ضرورت تحقیقات آسیب‌شناسانه جهت پالایش و آفت‌زدایی از حریم پاک اندیشه مهدویت را دوچندان می‌کند. 2. تحول و تطوری که حوزه مهدویت از لحاظ مسائل درونی و بیرونی پیدا کرده است، گستردگی محیطی مهدویت از نظر قلمرو را نشان می‌دهد.
بی‌تردید حوزه مهدویت در ابتدای امر یک باور اعتقادی و یک اندیشه دینی در میان مسلمانان شناخته می‌شده و از نظر دامنه و قلمرو بسیار محصور و از نظر حجم مسائلی بسیار محدود بوده است؛ اما در فرایند تاریخ به جهت مواجهه اندیشه مهدویت با انظار و افکار مختلف گروه‌ها و با پیدایش پرسش‌ها و شبهات گوناگون افراد که در پی تحولات اجتماعی و تفاوت‌های مذهبی نمایان شده است، شاهد افزایش دامنه و مسائل آن بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که مهدویت از حوزه اعتقادی صرف به حوزه مطالعاتی پرقلمرو و پرحجم تبدیل شده و نیز مسائل تک‌تباری آن به مسائل چندتباری با رویکردهای مختلف کلامی، فلسفی، تاریخی، سیاسی، تفسیری، روان‌شناسی و ... ارتقا پیدا کرده است؛ بر این اساس امروزه حوزه مهدویت که حوزه‌ای تأثیرگذار در همه امور فردی و اجتماعی است، با انبوهی از مسائل کلی و جزئی و درونی و بیرونی روبروست و به عنوان یک رشته تخصصی با رویکرد پسینی و حوزه چندرشتگی با رویکرد پیشینی قابل طرح می‌باشد؛ بر این اساس مراکز و مؤسسات مهدویت خصوصاً مجموعه‌های علمی ـ تخصصی وابسته به حوزۀ علمیه و نیز اندیشمندان و مراکز مهدوی از جمله پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی و پژوهشگران و محققان این پژوهشکده عالمانه و متخصصانه با نگرشی نو و بنیادی پژوهش‌هایی کاربردی و مسئله‌محور انجام داده‌اند.

continue_text

for_you

related_books

more