pajoohaan.ir

  زن و چالش های جامعه
سخن ناشر
از میان سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام موسی صدر آن‌ها که به موضوعات زن و خانواده و جوان پرداخته‌اند، در کتاب پیش رو گرد آمده‌اند. از دو جهت این سه موضوع در یک کتاب تقدیم شده است: نخست، پیوندی که میان هرسه موضوع برقرار است و تأثیر و تأثری که بر یکدیگر دارند و از یکدیگر می‌گیرند. نقش و رابطۀ زن و جوان در شکل‌گیری و کارکرد خانواده مؤثر است و در تعریفی که از نظام خانواده به دست می‌دهیم، جایگاه زن و جوان روشن می‌شود. دوم، تأثیری که جهان نو در نگاه و نگرش به هرسه موضوع گذاشته است.
روشن است که در این میان زن وضعیت و ویژگیِ خاص‌تری دارد. فقدان تطابق میان عین و ذهن در امری آن را بدل به «مسئله» می‌کند. عقلِ انسانِ امروز میان آنچه از زن ( و شاید به شکلی رقیق‌تر از جوان و خانواده) در ذهن به تصویر می‌کشد و آنچه در جهان خارج با آن مواجهه می‌شود، سازگاری نمی‌یابد. از این رو، نگاه و نگرش سنتی به زن را به پرسش و چالش می‌کشد. چه جای انکار که این پرسش و چالش اسبابِ تغییر نگاه به زن و جایگاه او شده است. این اتفاق نخست در جوامع غربی و سپس در جوامع اسلامی رخ داده است. از حدود یک قرن گذشته، اسلام‌شناسان و علمای اسلام دیدگاه‌های نویی دربارۀ زنان مطرح کرده‌اند. دیگر سخن از جنس دوم بودن زن در میان نیست و یا اینکه بسیار نادر است و حضور اجتماعی زنان نیز دیگر ممنوع نیست، هرچند مطلوب هم نباشد.
اگر عالمی مسئلۀ زن و این دست پرسش‌ها و چالش‌های نوی انسانی را نادیده انگارد، سخت بتوان او را از زمرۀ عالمان زمان‌شناس در شمار آورد. اگر امام موسی صدر را «عالم بزمانه» می‌شناسند، طبعاً به‌سبب همین توجهات او به این دست مسائل و چالش‌هاست. او که هم درس‌خواندۀ حوزه‌های علمیه است و هم تجربۀ زیست در جامعۀ چندفرهنگی لبنان را دارد، به هرسه موضوع زن و خانواده و جوان پرداخته است.
رویکرد امام موسی صدر درون دینی است. از این رو، مطالعۀ این کتاب ما را از روش امام موسی صدر در مواجهه با مسائل جدید آگاه می‌کند. به بیان دیگر، او می‌کوشد که به سؤالات امروز با مراجعه به متن دین پاسخ گوید و عمیقاً باور دارد که دین پاسخ‌گوی مسائل انسان در همۀ زمان‌هاست. در این میان، روش‌شناسیِ او و اهمیتی که به قرآن و عقل، در مقایسه با دیگر منابع دین، در فهم و استنباط مسائل می‌دهد، واجد اهمیت و درخور توجه و تأمل است. نیز مطالعۀ این کتاب نمایان می‌سازد که در اسلام‌شناسی امام موسی صدر کدام مسئله یا مسائل در پیوند با این سه موضوع اولویت دارد.

continue_text

for_you

related_books

more