pajoohaan.ir

  کینه از منظر اخلاق اسلامی
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

2000 تومان

6000 تومان

buy_printed
امروزه بیماری‌های گوناگون اخلاقی، فرد و جامعه را تهدید کرده و او را آسیب‌پذیر می‌سازند. از جمله بیماری‌های اخلاقی، کینه‌توزی و کدورت انسان‌ها نسبت به یکدیگر است که موجب تفرقه و دشمنی می‌شود. کینه و عداوت دل‌ها را تیره و تار می‌سازد، عاطفه و مودت و صمیمیت را از بین می‌برد، علاقه و محبت را زایل ‌ساخته و تنفر و انزجار را جایگزین آن می‌سازد، آرام و قرار را از فرد می‌گیرد و نگرانی و بدبینی ایجاد می‌کند. اگر به کینه‌های دیرینه و طولانی توجه شود، از همان نفرت ساده‌ای که در مغز انسان (نیروی تخیل) شکل می‌گیرد شروع شده، کم‌کم برانسان چیره می‌شود و نیروی‌های روانی او را رهبری می‌کند. جنگ‌های جهانی، جنگ‌های خانمان سوز از عهد باستان تاکنون و انتقام‌جوئی‌ها همه ریشه در کینه و عداوت ساده و اولیه دارند. با این توصیف، کینه و عداوت، زمینه ‌ساز بسیاری از جنایت‌های تاریخ بشری است.
در میان بیماری‌های گوناگون و خطرناک اخلاقی که گریبان‌گیر بشر می‌شود، شاید هیچ کدام باری سنگین‌تر از کینه و عداوت بردوش آدمی نمی‌گذارند؛ زیرا این بیماری، زمینه‌ساز بسیاری از رذایل دیگر می‌شود. کینه‌جوئی که از نیروی غضب سرچشمه می‌گیرد، سبب از بین‌رفتن آسایش و سعادت می‌شود، موازنة روحی انسان را برهم می‌زند، فرصتی برای شخص خشمگین به وجود می‌آورد تا بحران درونی‌اش تخفیف یابد و به طور موقت شعله‌های سوزان خشم در دلش خاموش گردد، اما این اتفاق‌ها گاه برای افراد کینه‌جو، عمری پشیمانی و شرمندگی به وجود می‌آورد.
هرچند دشمنی و کینه برای تسکین هیجان درونی صورت می‌گیرد، اما زیان و آسیبی که انسان از ناحیة دیگری می‌بیند به مراتب کمتر است از این‌که بخواهد بدی را با بدی مقابله نماید و با صدمة مشابهی پاسخ گوید، زیرا آزار دیگران به هر مقدار دشوار باشد بیرونی و زود‌گذر است. کینه و خصومت در دل لانه می‌کند و فرد را از درون نابود می‌سازد. بررسی موضوع کینه‌توزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ریشة بسیاری از بیماری‌های عصبی و بزه‌کاری‌های اجتماعی می‌باشد. در این مورد، کارهای پراکندة فراوانی انجام شده، اما کاری مستقل در این موضوع صورت نگرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more