pajoohaan.ir

  ارزیابی غیر مخرب درختان سرپا-pdf
در این کتاب ارزیابی درختان سرپا به‌ عنوان یک ارزیابی تخصصی مورد توجه قرار گرفته است که هدف آن آشنایی خوانندگان با اصول و مبانی ارزیابیهای درختان سرپا و ارائه اطلاعات جامع و کامل از روش‌ها و تجهیزات مختلف مورد استفاده در این نوع ارزیابیها است. کتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل و دو واژه نامه انگلیسی فارسی و برعکس میباشد. روش‌های مختلف براساس نوع و ماهیت اندازه‌گیری تقسیم‌بندی شده، هر کدام جداگانه در فصل‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. امید است مطالب ارائه شده در این نوشتار، بتواند مورد استفاده کارشناسان، متخصصان، مدیران شهری، استادان، دانشجویان و تمام سازمان‌ها و مراکز اجرایی، آموزشی و پژوهشی مرتبط قرار گیرد.

continue_text

for_you