pajoohaan.ir

  رهنما 70: حجاب از پیشینه تا پیامدها
پاسخ به پرسشهای زیر دربارۀ حجاب، وجهۀ همت نگارندۀ این کتابچه بوده است:
۱. حجاب از کجا آمده است؟ آیا در تاریخ زندگی بشر، پیشینهای دارد؟
۲. چه شد که جوامع غربی بهسمت بیحجابی رفتند؟
۳. منابع قرآنی و رواییِ وجوب حجاب چیست؟
۴. بیحجابی ریشه در چه چیزهایی دارد و چه نتایجی در پی میآورد؟
۵. مردان دربرابر حجاب چه وظایفی دارند؟

continue_text

for_you

related_books

more