pajoohaan.ir

  نفقه زوجه در مذاهب خمسه
اهمیت مطالعات تطبیقی میان مذاهب اسلامی خصوصاً در خصوص مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده در عصر کنونی، به ویژه نقش پدر به عنوان کسی که عهده‌دار سرپرستی خانواده و مسئول تأمین معاش و هزینه‌های ضروری همسر و فرزندان است، بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی ادلة آن در مذاهب خمسه اسلامی می‌تواند قشر فرهیخته جامعه را در دست‌یابی به قوانین متقن و کارآمد و تدوین نظام حقوقی جامع یاری نماید. در عین حال تحقیقات تطبیقی می‌تواند تأثیر به سزایی در نزدیکی آرای فقهی صاحب‌نظران داشته باشد.
مجموعة حاضر کوشیده است با ارائه نظریات فقهای مذاهب پنج‌گانه در خصوص نفقه زوجه، دست‌یابی به مشابهت‌ ها و تفاوت‌های آرای آن‌ها را ممکن سازد.

continue_text

for_you

related_books

more